2018-01-23

Motvillig vidskepelse

Svenska almanackor började ges ut på 1500-talet. Det som först var en kalender med årets alla dagar, varken mer eller mindre, utökades efterhand med blandad information av diverse slag. Så småningom blev almanackan en handbok i lite av varje, utmärkta för nöjesläsning och som tidsdokument. Där fanns ...
... Allehanda allmänt nyttiga underrättelser, om marknader (efter 1609), om posternas gång (efter 1645 [kanske något att återinföra?]), kort tideräkning [som givetvis började med Skapelsen], Svenska konungalängden, små historiska eller geografiska uppsatser, stundom utrikes underrättelser, jemte huskurer och hushållsråd.
Och så kommer ett särskilt intressant stycke:
Mot astrologien ifrar först professor Spole i 1671 års almanacha, men inför åter några astrologiska underrättelser i den af 1678, mer för att göra folket till viljes och emedan verlden vill bedragas, säger han, än af öfvertygelse att de ega någon grund.
- Erik Gustaf Geijer, "Läsning för folket" (1835)

Anders Spole (1630-1699) var professor i matematik i Lund, fram till det dramatiska året 1676 då universitetet tillfälligt upplöstes på grund av krig. I det bidrog han med att idka underrättelsetjänst och lyckades såpass bra att han utnämndes till häradshövding. Så kan det gå. Därefter blev han professor i astronomi i Uppsala. Han förefaller på det hela taget att ha varit en sympatisk och intressant person.

Idag är han nog mest känd för lundensiska Spoletorp på vad som en gång var hans ägor.

2018-01-22

Lördagsfråga 498: Kodnamn Pyttemjuk

 1. Janus-staty i Ferrara.
 2. Den fantastiska staden Mystras var på medeltiden huvudstad i en bysantinsk provins. I början av 1800-talet övergavs den till förmån för det återuppbyggda Sparta i närheten. Tidvis lär den ha tagits för antikens Sparta.
 3. Full Metal Jacket: T.h. Peter Edmund som Pvt Brown, kallad Snowball.
 4. Willis (f.d. Sears) Tower var med sina 527 m länge världens högsta byggnad. Än idag är den Chicagos högsta byggnad och mesta landmärke.
Janus, Sparta, Snowball och Chicago är av en händelse kodnamnen för Microsoft Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.1, Windows for Workgroups 3.11 samt Windows 95. Den kluringen knäckte, till slut, Mattias.

2018-01-21

När Google behöver hjälp

Kraniosakral behandling är en metod att [text från kvackarna på kraniosakral.se]
- Google

Ibland vill Google vara extra hjälpsamt. Innan man börjat leta bland träffarna så får man upp en liten text som kort och koncist beskriver det man efterfrågat. Texterna hämtas från diverse sidor som vunnit algoritmernas gunst. Ofta blir det bra eller ganska bra. Ibland blir det åt skogen.

Exemplet ovan är ett av ganska många på hur uppgifter om kvack och annan pseudovetenskap hämtas från part i målet. Uppenbarligen har Google missat den här grejen med källkritik. De tar visserligen emot tips, så folk kan berätta för dem exakt hur dåliga källor de nyttjar; i vilken mån de läser, begrundar och agerar på inkomna tips är oklart.

Man skulle också kunna berätta för Google att automatiserad källkritik uppenbarligen kräver mer energi än de lagt ner här. Kanske lika bra att slå av den dysfunktionella finessen tills man fått den att prestera bättre? Ett tips, i all välmening.

2018-01-19

Insulin och inulin

En del faktoider och missförstånd kan man ana sig till på hundra meters håll; det är som om verkligheten är gjord för att låta sig missförstås.

Som till exempel denna lilla upplysning:
Olikt de flesta knölar, men gemensamt med andra medlemmar i Asteraceae (däribland kronärtskockan), lagrar dessa kolhydraten inulin (ej att förväxla med hormonet insulin) istället för stärkelse.
- Wikipedia: Jordärtskocka

Så fort man får reda på att det finns ett ämne som heter inulin inses att folk förväxlar det med insulin. Frågan är bara vilket belägg som är mest tacksamt att använda.
Jordärtskockor är näringsrika och innehåller insulin vilket gör dem lämpliga för diabetiker.
- Matspanaren: Jordärtskocka, Aftonbladet den 22 september 2005

Nu är det visserligen många källor som, även med full koll på inulin/insulin, hävdar att jordärtskockor och inulin är bra för diabetiker. Var det påståendet ligger på skalan bevisat-motbevisat vet jag inte.

2018-01-18

Dagens präktiga ungdom


Det är alltid tacksamt att dra fram klagovisor över dagens ungdomar skrivna för 10, 100 eller 1000 år sedan, och konstatera att de i princip, om inte rentav i detalj, lika gärna hade kunnat vara skrivna idag. Som till exempel Dagens ungdom 1916 (som verkar ha varit värre än den hundra år senare) eller naturligtvis den odödliga skrönan Sokrates om ungdomen.

Då är det uppiggande att hitta exempel på hur man prisat ungdomen såsom varandes bättre än föregående generation. Och det trots förment förvildande influenser från gummivaror och dylikt.
Vi veta – inte minst från den tidens skönlitteratur, från memoarer och muntlig familjetradition, från rättegångsprotokoll och statistik – att människor inte voro så överdrivet sedliga och harmoniska under 1800-talet, trots frånvaron av födelsekontroll. Och på vederhäftigt håll börjar man ju allvarligt betvivla, att den ungdom som nu växer upp med någorlunda fri tillgång till kontraceptiva medel av alla slag skulle genomgående vara så sedligt förvildad. Många erfarna och omdömesgilla iakttagare göra tvärtom gällande, att den i jämförelse med en tidigare generation är klarare, allvarligare och stundom mera ansvarsmedveten. Vissa ansamlingar av asociala element finns det naturligtvis även nuförtiden, men det lär det visst alltid ha funnits.
- Gunnar och Alva Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (1934)

Kanske Peak Mänskligheten inträffade i mitten av 1930-talet? Eller kanske inte.

2018-01-17

Bastuförbudet 1725

Visste du att det är olagligt att basta? Sverige förbjöd bastubad 1725 eftersom det var syndigt. Lagen är inte borttagen ännu så det är fortfarande förbjudet.
- Bastuakademien
1725 förbjöds bastubadandet i Sverige p.g.a. att det förekom så mycket annat än bad i dessa bastur. Detta förbud har officiellt aldrig upphävts, men har nu fallit i glömska och naturligtvis så bryr sig ingen om det idag.
- Bastufirman Exacta: Bastuns historia

Rasmus Wiman tipsade om en potentiell dubbel-faktoid. Sådana är ganska vanliga, eftersom de är så tacksamma att återge: Först ett påstående som i sig är mer eller mindre uppseväckande, minnesvärt och värt att föra vidare, men vars effekt förstärks av påstående nr 2.

Stämmer de?

Lösa slagningar har ännu inte lett mig till någon lagtext för 1725 års badstugeplakat. Inte ens i databasen www.riksdagen.se: Dokument &a lagar där man utan vidare hittar ting som Byggningabalk 1736:0123 "Huru svin må i ollonskog släppas" m.m.

Men lagen är nog så omskriven, även i pålitliga källor. Och det framgår tydligt att det som förbjöds inte var bastubadande i sig utan offentliga badstugor som inrättningar. Anledningen var heller inte prydhet eller religiös nit (det hade varit mer aktuellt under tidigare sekler) utan något mycket mer konkret.
Baden var i regel gemensamma för båda könen, en omständighet som så småningom gav dem dåligt rykte, speciellt på kontinenten där de med tiden kom att anses som smitthärdar för senmedeltidens allt vanligare könssjukdomar. Följden blev att inrättningarna tvingades stänga. I Sverige var läget inte lika allvarligt, men 1725 förbjöds badstugor även här.
- Lena Kättström-Höök: Hela kroppen badades en gång om året, Populär Historia 8 november 2017

I vilken grad badstugorna verkligen var bordeller är en annan fråga. (Man kan tänka sig att när det gäller just bordeller så räcker det att ett påstående är tillräckligt spritt för att det ska bli sant.) Men Sverige var inte ensamt eller ens först med förbudet. Eller var det nu gällde; kanske det var förbehållet städerna, kanske bara Stockholm? Ett sådant förbud i svenska Finland förefaller orimligt. Och det är inte svårt att hitta belägg för offentliga badstugor från bara något senare tidevarv.
Härmed tillkänna gifwes de Hederwärda Carlscrona Stads Invånare! at om någon skulle åstunda Badstuga, det måtte skie innan Påsk, emedan gården är försåld, och således sedan här i staden ej någon Badstugo mera hålles.
- Carlscrona Wekoblad den 1 mars 1766

2018-01-16

Hypokondrisk inne- och utelista

Den här intervjun är inte pinfärsk men det spelar ingen roll, tvärtom. Vilka exempel på falska diagnoser (ett bättre begrepp än det rätt hemska "inbillningssjukor", då symptomen ofta är nog så verkliga) räknar den skeptiske läkaren upp?
– Amalgamsjuka, elallergi, kronisk borrelia till exempel. Trötta binjurar är inte heller någon sjukdom som vi vanliga läkare tycker existerar.
- Läkaren Mats Reimer i Läkare varnar: Felaktiga råd sprids på nätet, SVT 9 september 2015

Få se:
 • Ute Det är länge sedan amalgamsjuka var inne och det lär bli ännu mer bortglömt för varje år.
 • Ute Elalleri har fortfarande sina anhängare men börjar också att kännas passé.
 • Inne – Kronisk borrelia är betydligt hetare än de två ovan.
 • Inne – Trötta binjurar är det senaste tillskottet på listan, det minst kända och därmed minst utslitna.
För även i hypokondrins värld gäller att det som ska vara inne varken får vara för okänt eller känt, liksom att inget är så ute som det som verkligen varit inne ett längre tag.

2018-01-15

Lördagsfråga 497: Ancient mariner

 1. Iron Maiden, Powerslave (1984). Det sista spåret är den nästan en kvart långa "Rime of the Ancient Mariner".
 2. Kortet Wall of Ice från Magic the Gathering. Magic-kort har s.k. flavor text för att ge stämning. Det här kortet är försett med ett citat från Coleridges rime: "And through the drifts the snowy cliffs/Did send a dismal sheen:/Nor shapes of men nor beasts we ken—/The ice was all between."
 3. Ur Dirk Gently, obs BBC-versionen från 2012 som förefaller att vara strået vassare än den senare amerikanska. Måste ses, givetvis. Programmen följer bara delvis böckerna men ett par detaljer från den första boken och dess många ancient mariner-referenser finns med.
 4. Armborstet i World of Warcraft heter Crossbow of the Albatross. Det minner om att Coleridges sjöman sköt den berömda albatrossen med ett armborst.
Tomas klurade raskt ut att temat var Sången om den gamle sjömannen, vars svenska titel på något sätt inte alls har samma stuns som Rime of the Ancient Mariner.